Are you on the right path to success?

ฝันอยากทำอาชีพแบบนั้น อยากทำงานแบบนี้ แต่ยังไม่ได้วางแผนที่ชัดเจน…

Upgrading your career Journey 

การวางแผนเป้าหมายทางด้านอาชีพ ไม่ใช่การตัดสินใจระยะสั้น แต่เป็นการเดินทางระยะยาวที่ต้องอาศัยความเข้าใจตัวเอง และการวิเคราะห์งานที่เหมาะสมกับท่าน

โครงการ Career Mentor รวบรวมเครือข่ายโค้ชผู้ให้คำปรึกษาโดยอาศัยประสบการณ์อาชีพโดยตรง ผ่านทางการใช้หลักสูตร Career Design ของ CareerVisa Thailand เพื่ออัพเกรดการเดินทางมุ่งสู่เป้าหมายทางอาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่มีความสนใจในการวางแผนอนาคต

รายละเอียดโครงการ 

สมัครเข้าร่วมโครงการ (คลิก)

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาตั้งแต่ระดับปี 1 – 4
  • เปิดรับทุกคณะและสาขา
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกำหนดเป้าหมายและหาประสบการณ์ทางอาชีพ

สมัครเป็นโค้ชผู้ให้คำปรึกษา (คลิก)

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ในสาขางานต่างๆ
  • อยู่ในตำแหน่งของผู้จัดการขึ้นไป ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเยาวชนผ่านทางการให้คำปรึกษา
  • มีประสบการณ์ในการเป็นผุ้นำโครงการพิเศษที่สำคัญต่อกลยุทธ์ของบริษัท
  • มี ​Passion ต่อสาขาอาชีพที่ตนเองทำ

ผลประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ

  • ใช้ความรู้และประสบการณ์ของท่านในการพัฒนาความพร้อมทางอาชีพให้แก่นักศึกษา
  • เรียนหลักสูตร Career Design และ Coaching จาก CareerVisa และ Advisor